FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४१ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:03 PDF icon 41.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४० का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 14:26 PDF icon 40.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३९ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 14:15 PDF icon 39.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३८ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 13:52 PDF icon 38.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३७ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 13:07 PDF icon 37.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३६ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 13:01 PDF icon 36.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३५ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 12:58 PDF icon 35.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३४ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 12:30 PDF icon ३४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३३ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 12:02 PDF icon 33.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३२ का निर्णयहरु

७५/७६ 06/04/2019 - 11:55 PDF icon 32.pdf

Pages