FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बार्षिक बजेट पुस्तिका २०७९.०८०

७९-८० 11/16/2022 - 16:46 PDF icon Budget book_Final.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँसभाको ११ अधिवेशनको मिति २०७९-०३-२८ गतेको तेस्रो बैठकबाट स्वीकृत बजेट

७९-८० 07/25/2022 - 10:05 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक बजेट वक्तव्य

७८/७९ 06/24/2022 - 21:20 PDF icon बजेट वक्तव्य २०७९।०८० final.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/23/2022 - 17:53 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० final.pdf

टोल तथा वस्तीस्तरमा योजना र कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 06/10/2022 - 13:27

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको लागि राय/सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 05/31/2022 - 10:22

गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पेश सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 05/31/2022 - 10:21

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका

७८/७९ 11/03/2021 - 16:51 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम पु्स्तिका.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट

७८/79 08/18/2021 - 19:13 PDF icon आन्तरिक श्रोत २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार-राजश्वक बाँडफाँड २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार -अन्य श्रोत २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार-वित्तीय समानीकरण अनुदान २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार-सशर्त/विशेष/समपुरक अनुदान २०७८/०७९, PDF icon प्रदेश सरकार-सबै श्रोत २०७८/०७९

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 20:26 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८_।०७९.pdf

Pages