FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना खा पा आयोजना २ चरण

गजेतडा झो.पु. स्टिल पार्टस खरिद शिलवबन्दी दरभाउपत्र सूचना २

स्टिल पार्टस खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फिक्चरहरुकाे नमुना ।

दस्तावेज: