FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । फर्निचर एण्ड फिक्चर्स ।।

दस्तावेज: 

खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । औषधी सप्लायर्स ठे.नं. BRM/GOODS/SQ/01/2079.080

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ३ नं. वडा कार्यालय।सहडे खापा। साईमेला खापा

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलन २०७९.०८० ठेक्का सूचना पुनः प्रकाशित।

दस्तावेज: