FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षण गराउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । बैठकः ३-२०७९/०८०

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको विज्ञापनको सूचना, कार्यविवरण तथा दरखास्त फाराम

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।