FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

दर्ता अपरेटर आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

उतकृष्ट सिकाई उपलब्धि भएका विधालयलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि इच्छुक विधालयलहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारद कर्मचारी लिन सम्बन्ध सुचना ।

दस्तावेज: 

लेखा परीक्षण सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: