FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डको निर्णय

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०२/२०७९/०८०

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०३/२०७९/०८०

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०२/२०७९/०८०

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः- ०१/२०७९/०८०

दस्तावेज: