FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डको निर्णय

गाउँ कार्यपालिकाको १० औँ बैठकका स्वीकृत निर्णयहरु ।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका १०-२०७९/०८० बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ९-२०७९/०८०

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ८-२०७९/०८०

दस्तावेज: