FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डको निर्णय

गाउँ कार्यपालिका १२/२०७९-०८० औँ बैठकका निर्णयहरु

गाउँ कार्यपालिकाको ११ औँ बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको १० औँ बैठकका स्वीकृत निर्णयहरु ।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका १०-२०७९/०८० बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।