FAQs Complain Problems

७९-८०

गजेतडा झो.पु. स्टिल पार्टस खरिद शिलवबन्दी दरभाउपत्र सूचना २

कृषि स्नातक प्राविधिक छनौटको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।

दोस्रो त्रैमासिक अवधिको स्वतः प्रकाशन आ.व. २०७९/०८०

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ को संस्थागत क्षमता स्वः मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक