FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको लागि राय/सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पेश सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट