FAQs Complain Problems

७४/७५

भगवतीमाई गाउपालिका गाउँसभा संञ्चालन तथा व्यवस्थापन(कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको नियमावली ः २०७४ ।

भगवतीमाई गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४।

भगवतीमाइ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४।